I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Tyto obchodní podmínky vydává:

 

Broker Trust, a.s.

IČ: 26439719

se sídlem: Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7141

kontaktní údaje:

email: info@brokertrust.cz

telefon: +420 267 912 730

internetové stránky: www.brokertrust.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese mojeznacka.brokertrust.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

II.

Informace o produktech a cenách

 1. Informace o zboží a službách, tj. produktech včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých produktů   v nabídce internetového obchodu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.
 3. Případné slevy z kupní ceny produktů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu v internetovém obchodě. Při zadávání objednávky si kupující vybere produkt a případně jeho variantu.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů včetně registračního čísla u prodávajícího v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o obdržení objednávky a žádost o její autorizaci. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po úspěšné autorizaci objednávky. Kupující objednávku autorizuje kliknutím na odkaz v emailu s potvrzením objednávky. Následně je kupujícímu automaticky zobrazena stránka na internetovém obchodě s informací o úspěšné autorizaci objednávky. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou na stránkách internetového obchodu.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený na stránkách internetového obchodu.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Kupující může využívat nabídky internetového obchodu po celou dobu, kdy má s prodávajícím uzavřenu smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je především zprostředkování prodeje finančních produktů institucí, se kterými má prodávající uzavřenou smlouvu (dále „Smlouva o spolupráci“). Jakmile bude spolupráce dle předchozí věty ukončena, prodávající zruší kupujícímu uživatelský účet, a tím i přístup k databázi uložených marketingových materiálů. Současně prodávající ukončí i poskytováni objednaných služeb včetně webových stránek vytvořených v aplikaci prodávajícího.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet rovněž v případě, když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání produktů

 1. Cenu produktů dle kupní smlouvy kupující uhradí tak, že mu bude kupní cena strhnuta z provizního konta, který má u prodávajícího na základě Smlouvy o spolupráci. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Pokud kupující nebude mít na provizním kontě dostatek financí, bude mu na příslušnou částku vystavena faktura s úhradou bankovním převodem uvedeným v systému prodávajícího.
 2. Dodání objednaných produktů dodá prodávající kupujícímu následovně:
 • Materiály balíčku Komunikace a obsah prodávající zpřístupní kupujícímu okamžitě po autorizaci objednávky kupujícím. Materiály bude mít kupující přístupné po celou dobu aktivního předplatného, potažmo do ukončení Smlouvy o spolupráci. Bude je mít k dispozici po přihlášení do svého účtu internetového obchodu v zabezpečené sekci.
 • Odkaz na online školení bude dodáno maximálně do 3 dní po autorizaci objednávky kupujícím.
 • Dodání ostatních služeb bude řešeno individuálně dle dohody s kupujícím.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Oběma Smluvním stranám vzniká nárok na okamžité odstoupení od smlouvy, zejména pokud kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za produkt, neposkytuje-li kupující dostatečnou součinnost při dodávce produktu či v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně zanikají veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smluvního vztahu.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že rozsah a kvalita produktu je adekvátní uváděnému popisu v nabídce internetového obchodu.
 2. V případě, že popis služeb v nabídce internetového obchodu neodpovídá dodaným službám může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat dodání produktu v kvalitě, odpovídající popisu v nabídce internetového obchodu. Pokud Prodávající situaci nenapraví, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
 3. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Kupující je povinen reklamaci dle předchozího bodu předložit písemně, a to na emailové adrese uvedené na stránkách internetového obchodu. Prodávající je povinen reklamaci neprodleně potvrdit.
 4. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dní.
 5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou na stránkách internetového obchodu.
 3. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019